ITA

ITA

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
EIT-IIT

EIT-IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก(EIT) และ ภายใน(IIT)

ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาทราย
รับเรื่องร้องทุกข์

รับเรื่องร้องทุกข์

บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย

ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่างนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย

แผนการดำเนินงาน

เทศบัญญัติ

แสดงรายการเทศบัญญัติ ประจำปีต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาทราย

แแผนพัฒนาท้องถิ่น

แสดงรายการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาทราย

ติดตามผลการพัฒนาท้องถิ่น

แสดงรายการ การติดตามผลการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาทราย

แผนการดำเนินงาน

แสดงรายการแผนการดำเนินงาน ประจำปีต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาทราย

แผนป้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงรายการแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาทราย
Image

"เทศบาลเขาทรายเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ธรรมมาภิบาล ประสานวัฒนธรรมประเพณียิ่งใหญ่
ราษฏร์รักใคร่มีความสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีเศรษฐกิจพอเพียง"

Image
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.