Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลเขาทรายได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ได้อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยเทศบาลตำบลเขาทรายได้ดำเนินการทำการทำลายบัตรเลือกตั้งดังกล่าวฯในวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการเผาทำลาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร          

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญ

14  สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 น.  เทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทรายสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาทราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 และญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์   รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม  2563 ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ร่วมเวทีสาธารณะ: วาระประชาชนคนเขาทราย ณ วัดเขาทราย

14  สิงหาคม  2563 เวลา 17.00 น.  เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเข้าร่วมเวทีสาธารณะ : วาระประชาชนคนเขาทราย ปีที่ 1 ครั้งที่ 2  ณ วัดเขาทราย  จัดโดย สภาองค์ชุมชนฯ ใน 2 ประเด็น :ภาพเขาทรายน่าอยู่ที่อยากเห็นในอนาคต 4 ด้าน 4 มิติและการสานพลังบวร ขับเคลื่อนในการสร้างภาพความฝันไปสู่ความเป็นจริงร่วมกัน โดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  ได้มอบหนังสือใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.