Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเขาทราย
  3. รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมท้องถิ่น
  4. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  6. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  7. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ(รอบการประเมิน ครั้งที่1/2565-2/2565)
  8. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  9. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  10. ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Please publish modules in offcanvas position.