Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทรายภาคเรียน 2/2565 เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทรายภาคเรียน 2/2565 เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าดับเพลิง จำนวน 2 คู่) เป็นเงิน 6,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป.)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 รายการ) เป็นเงิน 23,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป.)
  6. ประกาศผู้ชนะค่าจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข 81-3803 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,470.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป.)
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มดำเซรามิค WISDOM PLUS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป.)
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 12,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำนวมกันกระแทกหุ้มเสา จำนวน 18 ต้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง