Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
  2. ประกาศ เรื่องมาตรการงดการให้และรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นใด (์No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ
  3. ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
  4. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  5. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  7. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรอง เพื่อการติดต่อทำธุรกรรม ขออนุญาตจัดตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำหน่ายสินค้า ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  8. ยกเลิกการใช้สำนเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรอบเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ฯ และการเรียกเก็บภาษีป้าย
  9. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
  10. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลเขาทราย
© 2022 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.