Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
  2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม ถึง กันยายน 2564)
  3. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  4. ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ผด.1)
  5. ประกาศ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  6. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
  7. ประกาศ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ผด.6) (งวดที่2) ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2564
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  9. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 64-มิถุนายน64)
  10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
© 2022 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.