Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

  • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
  • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล โดยการร่วมคิด ร่วมทาร่วมตรวจสอบ และติดตามการประเมินผลการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่าง ๆที่ประชาชนต้องการและสนใจ ในกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล
  • สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
  • ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลให้มีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็ว และให้เกิดความเป็นธรรมประทับใจ กับผู้มารับบริการ
  • เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

  • เทศบาลจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีต ถนนดินลูกรัง ถนนไร้ฝุ่นลงหินคลุก ถนนสายหลักถนนสายรอง และถนนซอยต่าง ๆให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
  • ปรับปรุงระบบระบายนา วางท่อ คสล. รางระบายนา ขุดลอกทางระบายนา ให้ควบคู่ไปกับ การปรับปรุง ถนนสายหลัก สายรองและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถระบายนาได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดนาท่วม
  • ติดตั้งซ่อมแซม และขยายเขตไฟฟ้า ไฟแสงสว่างเกาะกลางถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนซอยต่าง ๆ ให้ทั่วทุกแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • ขยายเขตนาประปาส่วนภูมิภาคและติดตั งระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนได้ใช้นาอย่างทั่วถึงทุกชุมชน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร