Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด

นางพรทิพย์  คุ้มชัย
นางพรทิพย์ คุ้มชัยผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.085-0723814
นางสาวนุจรีย์ แสงโทน
นางสาวนุจรีย์ แสงโทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร.083-6259696
รัชนี ช่างด้วง
รัชนี ช่างด้วงหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สาวิตรี กาญจนศิลปคม
สาวิตรี กาญจนศิลปคมนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นัยนา ก๊กมาศ
นัยนา ก๊กมาศนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เยาวราช แสงอร่าม
เยาวราช แสงอร่ามนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ขวัญเรือน  แก้วบุญขุน
ขวัญเรือน แก้วบุญขุนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นฤมล พรมพิทักษ์
นฤมล พรมพิทักษ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สมคิด สินชัย
สมคิด สินชัยเจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
ตุ่น ทองอาภรณ์
ตุ่น ทองอาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Image