Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

กองการศึกษา

นันทวรรณ  นุ่มขึง
นันทวรรณ นุ่มขึงหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.095-4507552
ปัทมวรัตน์ พานิช
ปัทมวรัตน์ พานิชครูชำนาญการ
อารีย์ ทองปัญญา
อารีย์ ทองปัญญาครู คศ.1
ชนินทร์ มีบึงพร้าว
ชนินทร์ มีบึงพร้าวผู้ดูแลเด็ก
ธนารีย์ ใจดี
ธนารีย์ ใจดีครู คศ.1
พัลลภา พุทธจันทร์
พัลลภา พุทธจันทร์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ไอศิกา  ผ่องจิตร
ไอศิกา ผ่องจิตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองการศึกษา

Image