Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริหาร

นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร
นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.081-8867468
นางนิเวส จันทร์เมือง
นางนิเวส จันทร์เมืองรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.085-0548677
นางสมนึก จำนงค์การ
นางสมนึก จำนงค์การเลขาธิการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.086-3403897
นายชั่ง พรมมา
นายชั่ง พรมมารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.089-4385571
นายชีพ จุฬาคำ
นายชีพ จุฬาคำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.082-9930536