Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

กองคลัง

พรทิพย์ คุ้มชัย
พรทิพย์ คุ้มชัยผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.085-0723814
นริศรา บางพัฒนาการ
นริศรา บางพัฒนาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สุภารัตน์ เสนานิมิต
สุภารัตน์ เสนานิมิตผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ
เบญจวรรณ สาคชัยภูมิ
เบญจวรรณ สาคชัยภูมินักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กองคลัง

Image