หัวหน้าส่วนราชการ

นางพรทิพย์  คุ้มชัย
นางพรทิพย์ คุ้มชัยผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.085-0723814
นางพรทิพย์  คุ้มชัย
นางพรทิพย์ คุ้มชัยผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.085-0723814
นายกรณ์  มะณีแสง
นายกรณ์ มะณีแสงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.088-6953639
นางสาวนันทวรรณ  นุ่มขึง
นางสาวนันทวรรณ นุ่มขึงหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.095-4507552
นายกรณ์ มะณีแสง
นายกรณ์ มะณีแสงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-6953639
นางสาวนุจรีย์  แสงโทน
นางสาวนุจรีย์ แสงโทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.083-6259696