Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด และ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด และ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเขาทราย โดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย มอบหมายให้กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด และ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล วัด ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การทำความดีตามหลักศาสนาพุทธ สร้างความตระหนักการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม โดยมี พระอาจารย์วรพจน์ จิตตคุตโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูกเขต 2 วัดพระพุทธบาทเขาทราย เป็นวิทยากรอบรม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

15 กุมภาพันธ์ 2566 การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

15 กุมภาพันธ์ 2566 การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับคล้อ พันตำรวจโท อิสระ น้อยพร สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีบุคคลคลุ้มคลั่งกราดยิงในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย โดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย มอบหมายให้ นางนิเวส จันทร์เมือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กอง พนักงานเทศบาลฯ คุณครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลฯ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้อยู่ในสถานการณ์โดยยึดหลัก Run Hide Fight "หนี-ซ่อน-สู้"

 

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลเขาทราย ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายอมร จตุรไพบูลย์กุล ประธานสภาเทศบาลฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2567 โดยมีนายสถิตย์ กล่ำฉวี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผู้เสนอ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดเขาทราย โดยมีนายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พูดถึงเรื่องญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบพร้อมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลเขาทรายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลเขาทรายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดย นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2566 และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พร้อมชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ขวบและ 3 ขวบ และกิจกรรมการละเล่นต่างๆ โดยมีเด็กๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร พร้อมประชาชนได้ร่วมนำอาหาร ขนม และของต่างๆมาแจกให้กับเด็กๆและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม