Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเขาทราย
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
รางงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อปท.รอบ 6 เดือน
รางงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อปท.รอบ 12 เดือน

Page 1 of 2

© 2022 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.